پاورپوینت آشنایی با طراحی الگوریتم ها

آشنایی با طراحی الگوریتم ها,برنامه نویسی پویا,پاورپوینت آشنایی با طراحی الگوریتم ها,تحلیل و مرتبه الگوریتم ها,دانلود رایگان پاورپوینت آشنایی با طراحی الگوریتم ها,راهبرد عق,روش تقسیم و حل,روش حریصانه در طراحی الگوریتم,طراحی الگوریتم ها,کارایی
پاورپوینت آشنایی با طراحی الگوریتم ها

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت آشنایی با طراحی الگوریتم هاقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 250 اسلایدفصل اول: کارایی، تحلیل و مرتبه الگوریتم هاجست و جوی ترتیبیمحاسبه مجموع عناصر آرایهمرتب سازی تعویضیضرب ماتریس هااهمیت ساخت الگوریتم های کارآمدجست و جوی ترتیبیجست و جوی دودوییجمله n ام فیبوناچی (بازگشتی)جمله nام فیبوناچی (تکراری)تحلیل الگوریتم هاتحلیل پیچیدگی زمانیتحلیل پیچیدگی زمانی برای حالت معمول برای الگوریتم(جمع کردن عناصرآرایه)تحلیل پیچیدگی زمانی برای حالت معمول برای الگوریتم(مرتب سازی تعویضی)تحلیل پیچیدگی زمانی دربدترین حالت برای الگوریتم(جست و جوی ترتیبی) تحلیل پیچیدگی زمانی در بهترین حالت برای الگوریتم(جست وجوی ترتیبی)مرتبه الگوریتمآشنایی بیشتر با مرتبه الگوریتم هاویژگی های مرتبهفصل دوم: روش تقسیم و حلهنگام پی ریزی یک الگوریتم بازگشتیجست و جوی دودویی (بازگشتی)تحلیل پیچیدگی زمانی دربدترین حالت برای الگوریتم جست و جوی دودویی بازگشتیمرتب سازی ادغامیتحلیل پیچیدگی زمانی دربدترین حالت برای الگوریتم (ادغام)تحلیل پیچیدگی زمانی دربدترین حالت برای الگوریتم ( مرتب سازی ادغامی)مرتب سازی ادغامی (mergesort 2 )روش تقسیم و حلمرتب سازی سریع (quicksort):مرتب سازی سریعافراز آرایه   تحلیل پیچیدگی زمانی در بدترین حالت برای الگوریتم 6-2(مرتب سازی سریع)تحلیل پیچیدگی زمانی در حالت  میانگین برای الگوریتم 6-2(مرتب سازی سریع)الگوریتم ضرب ماتریس استراسناستراسنتحلیل پیچیدگی زمانی تعداد ضرب ها در الگوریتم استرسندر حالت معمولتحلیل پیچیدگی زمانی تعدادجمع هاو تفریقهای الگوریتم استرسن درحالت معمولضرب اعداد صحیح بزرگتحلیل پیچیدگی زمانی در بدترین حالت برای ا لگوریتم ضرب اعداد صحیحضرب اعداد صحیح بزرگ تحلیل پیچیدگی زمانی در بدترین حالت برای الگوریتم  ضرب اعداد صحیح2فصل سوم:  برنامه نویسی پویاضریب دو جمله ای با استفاده از تقسیم و حلضریب دو جمله ای با استفاده از برنامه نویسی پویاالگوریتم فلوید برای یافتن کوتاه ترین مسیرتحلیل پیچیدگی زمانی در بدترین حالت برای ا لگوریتم3-3 (الگوریتم فلوید برای یافتن کوتاهترین مسیر)الگوریتم فلوید برای یافتن کوتاهترین مسیر 2چاپ کوتاهترین مسیربرنامه نویسی پویا و مسائل بهینه سازیضرب زنجیره ای ماتریس هاحداقل ضرب هاتحلیل پیچیدگی زمانی حالت  معمول برای ا لگوریتم حداقل ضرب هاچاپ ترتیب بهینهدرخت های جست و جوی دودویی بهینهالگوریتم درخت جست و جوی دودوییالگوریتم درخت جست و جوی بهینهتحلیل پیچیدگی زمانی حالت معمول برای ا لگوریتم درخت جستجوی دودویی بهینهالگوریتم ساخت درخت جست و جوی دودویی بهینهالگوریتم الگوریتم برنامه نویسی پویا برای مسئله فروشنده دوره گردتحلیل پیچیدگی فضا و زمان در حالت معمول برای ا لگوریتم 11-3 ( الگوریتم برنامه نویسی پویا برای مسئله فروشنده دوره گرد)فصل چهارم: روش حریصانه در طراحی الگوریتمدرخت های پو شای کمینهالگوریتم پریمالگوریتم پریمتحلیل پیچیدگی زمانی در حالت معمول برای ا لگوریتم الگوریتم پریمالگوریتم کروسکالتحلیل پیچیدگی زمانی در بدترین حالت برای ا لگوریتم  الگوریتم کروسکالالگوریتم دیکسترا برای کوتاهترین مسیر تک مبداالگوریتم الگوریتم دیکستراالگوریتم زمان بندی با مهلت معینتحلیل پیچیدگی زمانی در بدترین حالت برای ا لگوریتم زمان بندی با مهلت معینالگوریتم هافمنفصل پنجم: راهبرد عقبگرد الگوریتم عقبگرد برای مسئله n وزیراستفاده از الگوریتم مونت کارلو برای برآورد کردن کارایی یک الگوریتم عقبگردالگوریتم برآورد مونت کارلوالگوریتم بر آورد مونت کارلو برای الگوریتم الگوریتم  عقبگرد برای مسئلهn  وزیرالگوریتم عقبگرد برای مسئله حاصل جمع زیر مجموعه هارنگ آمیزی گرافالگوریتم الگوریتم عقبگرد برای مسئله رنگ آمیزی mالگوریتم  الگوریتم عقبگرد برای مسئله مدارهای ها میلتونیمسئله کوله پشتی صفر و یکالگوریتم الگوریتم عقبگرد برای مسئله کوله پشتی صفر و یکمقایسه الگوریتم برنامه نویسی پویا و الگوریتم عقبگرد برای مسئله کوله پشتی صفر و یکفصل ششم: راهبرد شاخه و حدالگوریتم جست و جوی عرضی با هرس کردن شاخه و حد برای مسئله کوله پشتی صفر و یکالگوریتمبهترین جست و جو با هرس کردن شاخه و حد برای مسئله کوله پشتی صفر و یکمسئله فروشنده دوره گردالگوریتم بهترین جستجو با هرس کردن شاخه و حد برای مسئله فروشنده دوره گرداستنباط فرضیه ای ( تشخیص بیماری )الگوریتم بهترین جست و جو با هرس کردن شاخه و حد برای استنباط فرضیه ای ( الگوریتم کوپر)فصل هفتم: مقدمه ای بر پیچیدگی محاسباتی:  مسئله مرتب سازی پیچیدگی محاسباتیمرتب سازی درجی و مرتب سازی انتخابیمرتب سازی درجیتحلیل پیچیدگی زمانی تعداد مقایسه های کلید ها درا لگوریتم مرتب سازی درجی در بدترین حالتتحلیل پیچیدگی زمانی تعداد مقایسه های کلید ها درا لگوریتم مرتب سازی درجی در حالت میانگینتحلیل استفاده از فضای اضافی برای الگوریتم مرتب سازی درجیخلاصه تحلیل مرتب سازی تعویضی ، درجی و انتخابیالگوریتم مرتب سازی انتخابیالگوریتم مرتب سازی تعویضینگاهی دوباره به مرتب سازی ادغامیبهبود بخشیدن به مرتب سازی ادغامیالگوریتم  مرتب سازی ادغامی 3 ( نسخه برنامه نویسی پویا)الگوریتم مرتب سازی ادغامی 4 ( نسخه پیوندی)تحلیل استفاده از فضای اضافی برای الگوریتم مرتب سازی ادغامی 4نگاهی دوباره به مرتب سازی سریعروش های بهبود بخشیدن به الگوریتم مرتب سازی سریعمرتب سازی heapپیاده سازی مرتب سازی heapالگوریتم مرتب سازی heapمقایسه مرتب سازی ادغامی، مرتب سازی سریع ومرتب سازی heapدرخت ها ی تصمیم گیری برای الگوهای مرتب سازیحدود پایینی برای رفتار در حالت میانگینمرتب سازی از طریق توزیع (مرتب سازی مبنایی)الگوریتم  مرتب سازی مبناییتوضیحات:این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ” آشنایی با طراحی الگوریتم ها” می باشد که در حجم 250 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است.پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

 

دانلود رایگان پاورپوینت آشنایی با طراحی الگوریتم ها پاورپوینت آشنایی با طراحی الگوریتم ها آشنایی با طراحی الگوریتم ها طراحی الگوریتم ها کارایی تحلیل و مرتبه الگوریتم ها روش تقسیم و حل برنامه نویسی پویا روش حریصانه در طراحی الگوریتم راهبرد عق

پاورپوینت فصل ششم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع

پاورپویت رفتار سازمانی,پروژه کلاسی مدیریت,دانلود رفتار سازمانی,دانلود کتاب رفتار سازمانی,رفتار سازمانی رابینز,رفتار سازمانی مهدی زارع,فصل دوم رابینز,کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج,مدیریت منابع انسانی,منبع ارشد مدیریت,منبع دکتری مدیریت دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب رفتار سازمانی…

تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی

ارزشیابی دانش آموزان,ارزشیابی دانش آموزان راهنمایی,ارزیابی دانش آموزان,تحقیق ارزشیابی دانش آموزان,تحقیق ارزشیابی دانش آموزان راهنمایی,تحقیق ارزیابی دانش آموزان,مقاله ارزشیابی داتش آموزان راهنمایی,مقاله ارزشیابی دانش آموزان,مقاله ارزیابی دانش آموزان دانلود تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش…

مجموعه سمپل اتوكد ترسيم برش ها

اتوكد,برش,ترسيم,سمپل,مجموعه دانلود مجموعه سمپل اتوكد ترسيم برش ها دانلود فایل مجموعه سمپل اتوكد ترسيم برش ها   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: مجموعه سمپل اتوكد ترسيم برش

تحقیق فرار از خانه

بررسی فرار از خانه,پایان نامه فرار از خانه,تحقیق فرار از خانه,دانلود تحقیق فرار از خانه,دانلود مقاله فرار از,دلایل فرار از خانه,فرار از خانه,فرار از خانه در ایران,فرار از خانه شوهر,فرار از خانه و مدرسه,معضل فرار…

تحقیق توليد سيلندر و سرسيلندر و پوسته كلاج پژو

پاورپوینت آماده مهندسی مواد توليد سيلندر,پاورپوینت توليد سيلندر,تحقیق توليد سيلندر,توليد سيلندر,دانلود,دانلود پاورپوینت توليد سيلندر,دانلود پاورپوینت در مورد توليد سيلندر,دانلود تحقیق توليد سيلندر,دانلود رایگان پاورپوینت توليد سيلندر تحقیق توليد سيلندر و سرسيلندر و پوسته كلاج پژو…

پاورپوینت الكترو كارديوﮔراف و قلب

الكترو كارديوﮔراف,الكترو كارديوﮔراف و قلبpdf,پاورپوینت الكترو كارديوﮔراف و قلب,تحقیق الكترو كارديوﮔراف و قلب,تشك مواج,راديوﮔرافي,سانتريفوﮊ,مقاله الكترو كارديوﮔراف و قلب پاورپوینت الكترو كارديوﮔراف و قلب رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت الكترو كارديوﮔراف و قلبقالب بندی:…

جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1

حقوق بین الملل خصوصی 1,حقوق بین الملل خصوصی 1 آل کجباف,حقوق بین الملل خصوصی 1 استاد بازیار,حقوق بین الملل خصوصی 1 دکتر الماسی,حقوق بین الملل خصوصی 1 دکتر محمد نصیری,حقوق بین الملل خصوصی 1 دکتر…

پاورپوینت شناخت بافت های فرسوده و شیوه های تامین مالی پروژه های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری

پاورپوینت شناخت بافت های فرسوده و شیوه های تامین مالی پروژه های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری دلایل فرسودگی بافت های فرسوده رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  شناخت بافت های…

تحقیق بررسي عملكرد مديران تحصيل كرده و غيرتحصيل كرده

پایان نامه پیرامون عملكرد مديران,پروژه عملكرد مديران,تحقیق در مورد عملكرد مديران,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی عملكرد مديران,تحقیق عملكرد مديران,دانلود تحقیق عملكرد مديران,مقاله عملكرد مديران تحقیق بررسي عملكرد مديران تحصيل كرده و غيرتحصيل كرده رفتن به سایت اصلی…

پکیج نقشه آشپرخانه در چندین مجتمع صنعتی

پکیج نقشه آشپرخانه در چندین مجتمع صنعتی رفتن به سايت اصلي دانلود پکیج نقشه آشپرخانه در چندین مجتمع صنعتی،در قالب فایل اتوکد و در 33 شیت، قابل ویرایش، شامل:نقشه های آشپزخانه یک مجتمع فولادینقشه های…