تحقیق بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي

پروژه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان,تحقیق در مورد كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان,تحقیق كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان,تفاوت زن و مرد,دانلود تحقیق كنوانسيون ر,کار تحقیقی كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان,مقاله كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان,مقام زن
تحقیق بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي

رفتن به سایت اصلی

فهرست موضوعاتعنوان                                               مقدمهبخش اول كلياتفصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه    الف- عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري    ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون گذاري    ج- نقش انسان در قانون گذاري    1- در قوانين ثابت و پايدار    2- در قوانين متغير و دائمي    فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقهفصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان    فصل چهارم- اشاره اي اجمالي به مواد كنوانسيون    فصل پنجم- تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون    فصل ششم- ديدگاه اسلام نسبت به شعار محوري كنوانسيون1- واژه شناسي عدالت2- مقام زن در جهان بيني اسلام    3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت    4- تفاوت زن و مرد در حقوق    5- فلسفه تفاوت هاي حقوقي در اسلام    43بخش دوم- بررسي تطبيقي مواد كنوانسيون با قوانين داخليماده1- بررسي حقوق زن در قانون اساسي    ماده 2الف- تعارض اين ماده با قانون اساسي    ب- تعارف اين ماده با قوانين كيفري    1- اشتراكهاي زن و مرد در مجازات    2- تفاوتهاي زن و مرد در مجازات    3- تفاوتهاي زن و مرد در اثبات جرم    ج- توضيحي راجع به تفاوت ديه زن و مرد    ماده 3ماده 4- تدابير حمايتي مذكور در قوانين مدني    ماده 5- تعارض با عرف جامعهماده 6- حرمت تبرج از ديدگاه اسلام    ماده 71- امامت و رهبري    2- قضاوت3- مرجعيتماده 8ماده 91- تابعيت ايراني زنان2- تابعيت خارجي زنانماده 10ماده 11    1- حق اشتغال به كار در قانون اساسي    2- حق انتخاب شغل در قانون اساسي    3- حقوق زنان شاغل در قوانين ايران    4- ايجاد فرصتهاي شغلي يكسان براي زن و مرد    5- زنان و اشتغال از ديدگاه اسلام    ماده 12    ماده 15    ماده 16    1- اهميت خانواده از ديدگاه اسلام    2- اهداف تشكيل خانواده    3- تعارض اين ماده با قوانين مدني    الف- حق‌يكسان براي انعقاد عقدازدواج حكمت ازدواج مومن با مومنه    ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر    ج- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج    1- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج    2- حقوق و مسئوليتها در انحلال ازدواج    بخش سوم- بررسي حق شرطمقدمه    فصل اول- تعريف حق شرط    فصل دوم- بررسي حق شرط در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان    فصل سوم- تعيين مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده    بخش چهارم- بررسي الحاق جمهوري اسلامي ايرانمقدمه    فصل اول- گزينه هاي پيش روي جمهوري اسلامي ايران    فصل دوم- سير تصميمات دولت جمهوري اسلامي ايران    فصل سوم- نظر برخي از فقها در رابطه با الحاق    فصل چهارم- ارائه پيشنهاد    – در بعد جهاني    – در بعد داخلي    چكيده    فهرست منابعالف- فارسيب- عربيج- انگليسي د- مقالات و نشرياتمتن انگليسي چكيده پايان نامهضمائمضميمه شماره 1- بررسي برخي شروط كشورهاي عضو كنوانسيونضميمه شماره 2- متن كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنانضميمه شماره 3- متن اعلاميه جهاني حقوق بشربخشی از متن تحقیق:مقدمهآنچه در پيش رو است، تراوش قلمي كم توان است كه با هدف اعتلاي فرهنگ غني ديني، به نقد انديشه بشري پرداخته است.انديشه اي كه با داعيه اي جهان شمول، خواهان حل و فصل مشكلات و مسائل زنان است. محصول اين انديشه ، برخي معاهدات و اسناد بين المللي است كه تا حدودي در تهيه فهرستي از مسائل و مشكلات زنان موفق بوده است.البته ارائه چنين اسنادي اين واقعيت را به خوبي بازگو مي كند كه اغلب مسائل زنان جهان مشترك است و اين خود نشان دهندة واقعيتي به نام زن بودن است با ويژگيهاي زيست شناختي و روان شناختي معين.بر اين اساس، روشن مي شود كه تحليل برخي گروههاي فمينيست كه زن بودن را پنداري موهوم و معلول عناصري مثل سازگاري با محيط مي دانند چه مقدار به خطا رفته است.در هر صورت، وجود دو جنس در صحنة خلقت امري انكار ناپذير است، همانطور كه وجود ظلم مضاعف و تاريخي به يكي از اين دو، يعني زنان، حقيقتي غير قابل ترديد مي باشد. اين اسناد با پشتوانه حضور طيف عظيمي از زنان جهان خواستار آنند كه به اين واقعيتهاي تلخ خاتمه دهند. از جمله اين اسناد، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، كه نگارنده در يك نگاه اجمالي آن را در ترازوي نقد گذاشته است.به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشويق و ترغيب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بدون هر گونه تبعيض» از مهمترين اهداف اين سازمان است. در اين راستا، سازمان ملل اقدام به تدوين ميثاق هايي نموده تا ضمن تفسير اعلاميه حقوق بشر،‌تأمين آن را وظيفة دولتها قرار داده و به تعبير بهتر،‌تأمين حقوق بشر را جهاني نمايد.در زمينه حقوق زن نيز پس از تلاش هايي چند سرانجام مجمع عمومي در 18 دسامبر 1979 كنوانسيون رفع همه اشكال تبعبض عليه زنان را تصويب كرد. كنوانسيوني كه حاصل سي سال كار «كنوانسيون مقام زن» است. از آن زمان تا كنون به اصرار و پافشاري سازمان ملل ، كشورهاي بسياري به اين مقاوله نامه (كنوانسيون) ملحق شده اند. عليرغم تأكيد دبير كل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون ،‌بدليل مغايرت موارد متعددي از آن با موازين شرعي و قوانين داخلي، تاكنون الحاق به آن عملي نشده و اين مسئله در حال بررسي است.نظرات متفاوتي كه پيرامون اين موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط كلي، با شرط جزئي و ذكر موارد مشروط همراه با اعلاميه تفسيري) و عدم الحاق.با عنايت به مطالب فوق ، اين بحث قابل طرح است كه دولت جمهوري اسلامي ايران در مورد اين سند چه نظري دارد؟ آيا ضوابط و معيارهاي مندرج در آن را مي پذيرد؟ آيا قصد الحاق به كنوانسيون را دارد؟ آيا از نظر قانوني و شرعي كه مبناي كليه قوانين و مقررات اسلامي است مغايرتي وجود دارد؟ پذيرش يا عدم پذيرش كنوانسيون بر چه استدلالي مبتني است؟ و…هر چند كنوانسيون نيازمند ارزيابي همه جانبه اي از ابعاد مختلف فرهنگي ، اجتماعي، سياسي، حقوقي و … است اما براي پاسخ به سؤالات فوق ، ارزيابي حقوقي كنوانسيون ضروري به نظر مي رسد.در اين نوشتار سعي شده است تا ضمن تحليل مستدل و منطقي محتواي كنوانسيون،‌مطابقت آن با قوانين جمهوري اسلامي ايران نيز انجام شود. از آنجا كه قوانين مدني جمهوري اسلامي ايران بر گرفته از نظر مشهور فقهاي اماميه است در اين رساله به تعارض مواد كنوانسيون با قوانين مدني بسنده مي شود.اين رساله داراي چهاربخش مي باشد، بخش اول (كليات) 6 فصل دارد. كلياتي كه به بحث مربوط مي شود بطور مختصر عنوان كرده و در فصل چهارم مواد كنوانسيون بطور اجمال بررسي شده و در فصل پنجم شعار محوري كنوانسيون يا در واقع هدف اصلي كنوانسيون (تساوي زن و مرد) مورد نقد و بررسي قرار گرفته و ديدگاه اسلام نسبت به زن و جايگاه واقعي او بررسي شده است در بخش دوم مواد كنوانسيون ذكر شده و در مواردي كه با قوانين مدني در تعارض بوده بررسي تطبيقي به عمل آمده و آنجا كه قوانين مدني بر مواد كنوانسيون ارجحيت داشته نيز تذكر داده شده است.در اثناي بررسي مواد كنوانسيون در برخي موارد كليدي ديدگاه اسلام بطور مختصر بيان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهميت خانواده و…بخش سوم داراي سه فصل مي باشد كه در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعريف شده است.در فصل دوم ، حق شرط در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بررسي شده و شروط ممكن نيز ذكر شده است.در بخش چهارم سير الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران و موضع گيري آن بررسي شده در دو فصل، كه فصل اول گزينه هايي كه مقابل دولت ايران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سير تصميمات دولتمردان بررسي شده است.و در فصل سوم پيشنهاداتي براي رفع مشكلات زنان در دو بعد داخلي و خارجي مطرح شده است.این تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 323

 

تفاوت زن و مرد مقام زن تحقیق كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان کار تحقیقی كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مقاله كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان پروژه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان تحقیق در مورد كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان دانلود تحقیق كنوانسيون ر

اصول دین

اصول دین دانلود اصول دین دانلود فایل   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: اصول دین

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فومن (واقع در استان گیلان)

استان گیلان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان فومن,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان فومن دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فومن (واقع در استان…

امتحان نهایی تغذیه و بهداشت مواد غذایی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93

آزمون تغذیه و بهداشت مواد غذایی,امتحان نهایی تغذیه و بهداشت مواد غذایی سوم هنرستان,درس تغذیه و بهداشت مواد غذایی,نمونه سوال تغذیه و بهداشت مواد غذایی,نمونه سوال درس تغذیه و بهداشت مواد غذایی دانلود امتحان نهایی…

تحقیق دو و ميداني

بررسی دو و ميداني,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون دو و ميداني,پروژه دو و ميداني,تحقیق تربیت بدنی دو و ميداني,تحقیق در مورد دو و ميداني,تحقیق دو و ميداني,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد دو و ميداني,دانلود…

تحقیق تعریف مفهوم و پيام

تحقیق تعریف مفهوم و پيام تعریف مفهوم و پيام رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق تعریف مفهوم و پيام قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 40 بخشی از متن تحقیق:مفهوم و پيام پيام…

تحقیق جايگاه خانواده از دیدگاه پیامبر (ص)

تحقیق جايگاه خانواده از دیدگاه پیامبر (ص) تحقیق جايگاه خانواده از دیدگاه پیامبر رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع جايگاه خانواده از دیدگاه پیامبر (ص)،در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش، شامل:منطق…

تحقیق رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان معاونت هنرهای سنتی میراث فرهنگی

تحقیق رضایت شغلی,تحقیق رضایت شغلی کارکنان,تحقیق مهارت های ارتباطی,تحقیق مهارت های ارتباطی مدیران,رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان,مقاله رضایت شغلی,مقاله رضایت شغلی کارکنان,مقاله مهارت های ارتباطی مدیران دانلود تحقیق رابطه بین…

پاورپوینت مایعات و الکترولیت ها

الکترولیت,پاورپوینت,مایعات پاورپوینت مایعات و الکترولیت ها رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مایعات و الکترولیت ها،در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مایعات بدن: تشکیل دهنده 60% حجم بخش های عمده مایعات بدنالکترولیت…

پاورپوینت مدیریت مالی 1

جزوه مدیریت مالی,جزوه مدیریت مالی 1,جزوه مدیریت مالی 2,دانلود جزوه مدیریت مالی,کتاب مدیریت مالی,کتاب مدیریت مالی 1,کتاب مدیریت مالی 2,مدیریت مالی,مدیریت مالی 1,مدیریت مالی 2,مدیریت مالی pdf,مدیریت مالی ارشد,مدیریت مالی خانواده دانلود پاورپوینت مدیریت مالی…

پاورپوینت روش شناسی حسابرسی

پاورپوینت روش شناسی حسابرسی,تحقیق روش شناسی حسابرسی,تعریف حسابرسی,روش شناسی حسابرسی,روش شناسی حسابرسی عملیاتی,روش شناسی در حسابرسی,رویکرد حسابرسی,مراحل روش شناسی در علم,مقاله روش شناسی حسابرسی دانلود پاورپوینت روش شناسی حسابرسی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…